qarTuli- inglisuri
    
 

kontaqti

   

el. fosta:

tutarchela2007@yahoo.com
nugomerustveli@yahoo.com

telefoni: 995-99-21-31-45(mobiluri)

faqsi: 995-32-963-220 (tel+faqsi)

   
mTavari - suraTebi - musika - kontaqti